Pravidla ochrany soukromí

Pravidla ochrany soukromí

Tyto zásady jsou platné a účinné od 1.6.2023

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů ("Zásady") představují základní zásady, kterými se společnost

Kateřina Weissová

Balkán 45235491 

Lázně Kynžvart

Cheb

Česká republika

Tel: +420 770 646 809

IČO:  09640487

, ("Podnikatel") řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Podnikatele vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("GDPR");
 2. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační podnikateli a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační podnikateli), ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o některých službách informační podnikateli"); a
 3. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o elektronických komunikacích").

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky www.skandi.cz ("Webové stránky"), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu s Podnikatelem či nikoliv.

Co jsou to osobní údaje

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoliv tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby ("Osobní údaj").

Jaké osobní údaje podnikatel zpracovává

Podnikatel o Vás může shromažďovat následující Osobní údaje:

 1. Osobní údaje, které podnikateli sami sdělíte

Takovými osobními údaji jsou zejména údaje, které uvádíte ve vyplněném registračním, objednávkovém či jiném formuláři, nebo které podnikateli sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu či jiného obdobného způsobu komunikaci. Osobní údaje můžete podnikateli poskytnout také při soutěžích, vložením recenze produktu či služby či zasláním obecného dotazu. Jedná se především o jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o bankovním účtu, údaje o zvolené platební metodě apod.

Vaše osobní údaje bude podnikatel zpracovávat za následujícími účely:

NÁKUP ONLINE nebo jiný způsob nákupu a Váš účet

K tomu, aby mohla být Vaše objednávka úspěšně zpracována, potřebuje podnikatel některé Vaše osobní údaje, zejména: jméno, příjmení, fakturační adresa, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a případné další údaje. Takto získané osobní údaje bude Podnikatel zpracovávat výhradně za účelem vyřízení a doručení Vaší objednávky, realizace práv a povinností ze smluvního vztahu založeného Vaší objednávkou, provozování věrnostního programu a vedení uživatelského účtu.

NEWSLETTER

Pokud si přejete být informováni o nejnovějších produktech, službách a akčních nabídkách, můžete Podnikateli poskytnout svoji e-mailovou adresu, na kterou Vám budou tato obchodní sdělení pravidelně zasílána.

Odběr obchodních sdělení je kdykoliv možné odhlásit využitím odkazu, který je součástí každého newsletteru.

Pokud jste stávající zákazník Podnikatele, můžete dostávat informace o jiných službách či produktech podobných těm, které byly předmětem Vašeho předchozího nákupu i v případě, že jste formulář pro odběr newsletteru nevyplnili. Pokud si nepřejete, aby Vám byla taková obchodní sdělení nadále zasílána, můžete rovněž kdykoliv využít jednu z výše uvedených způsobů odhlášení odběru obchodních sdělení.

ZODPOVĚZENÍ DOTAZU nebo POPTÁVKA

Prostřednictvím webového formuláře v sekci Kontakt můžete Podnikateli zasílat Vaše dotazy, připomínky a žádosti, poptávku. Údaje, které takto Podnikateli sdělíte budou zpracovány pouze za účelem zodpovězení dotazu, případně splnění Vašeho požadavku.

Osobní údaje, které o Vás Podnikatel shromažďuje sám

Při návštěvě našich Webových stránek může Podnikatel shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn řádný a pohodlný provoz Webových stránek. Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), sloužící k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z Webových stránek (včetně data a času), produkty, které jste si zobrazili nebo hledali, časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsob opuštění stránky.

Tyto osobní údaje Podnikatel využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. Tyto Osobní údaje lze dále využít k měření účinnosti reklamy a k poskytování relevantní inzerce.

Poskytování osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás Podnikatel získá mohou být předávány v rámci skupiny, tj. propojeným osobám Podnikatele; a třetím osobám ("Zpracovatelé"), které Podnikateli pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. doručování služby). Podnikatel předává Osobní údaje pouze těm Zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich Osobních údajů a tyto Osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

V tomto smyslu může Podnikatel předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 1. externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti Podnikateli;
 2. poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku;
 3. poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení produktů či služeb nabízených Podnikateli;
 4. správci Web stránek.

Za určitých okolností může být Podnikatel povinna poskytnout Vaše Osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Prostředky ochrany osobních údajů

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům Podnikatel přijal organizační a technická opatření.

Mezi tato opatření patří:

 1. organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji; a
 2. technické zabezpečení serverů a Webových stránek Podnikatele proti neoprávněné manipulaci.

Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.

Délka uchovávání Osobních údajů

Podnikatel Osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro Podnikatele vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu Podnikatel uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. Po zániku zákonného důvodu, na základě, kterého dochází ke zpracování Vašich Osobních údajů Podnikatel tyto Osobní data a všechny jejich existující kopie zlikviduje.

Cookies

Podnikatel využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu ("Cookies"), které jsou odesílány ze serveru Podnikatele do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opakované návštěvě Webových stránek jsou zaslány zpět na server Podnikatele. Tím Cookies umožňují Podnikateli rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vaší předchozí aktivitě na Webových stránkách, a uzpůsobit tak obsah Webových stránek Vašim potřebám.

Podnikatel využívá následujících druhů Cookies:

 1. Cookies prvních stran, které umožňují základní provoz a funkčnost Webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah Webových stránek správně zobrazit. Tento typ Cookies lze standardně využívat i bez Vašeho předchozího souhlasu. Nastavením vašeho prohlížeče však můžete kdykoliv zakázat ukládání jakýchkoliv Cookies;
 2. technické Cookies, které umožňují analyzovat využití Webových stránek, zajistit bezpečné přihlášení, zapamatovat si průběh vyplňování Vaší objednávky, uložení registračních údajů a obsahu nákupního košíku. Tento typ Cookies lze standardně využívat i bez Vašeho předchozího souhlasu. Nastavením vašeho prohlížeče však můžete kdykoliv zakázat ukládání jakýchkoliv Cookies;
 3. reklamní Cookies, které umožňují zobrazení cílené reklamy, sdílení Webových stránek na sociálních sítích či vkládání komentářů k produktům. K využívání tohoto typu Cookies je dle platné legislativy vyžadován Váš předchozí souhlas. Ten můžete Podnikatel udělit kliknutím na tento odkaz SOUHLASÍM.

Pokud si přejete upravit nastavení ukládání Cookies při návštěvě Webových stránek, můžete tak učinit kliknutím na sekci Předvolby Cookies. Zde můžete nastavit ukládání pouze Cookies prvních stran a technických Cookies, nebo všech výše uvedených Cookies. Cookies je možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, aby Cookies automaticky nebyly ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé Cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce Webových stránek.

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů Podnikatele Vám náleží následující předpisy na ochranu Osobních údajů zaručená práva:

 1. právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 2. právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím o tom, které Vaše Osobní údaje jsou Podnikatelem zpracovávány;
 3. právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
 4. právo na výmaz zpracovávaných Osobních údajů;
 5. právo na omezení zpracování Osobních údajů;
 6. právo získat Osobní údaje, které jste Podnikateli poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
 7. právo být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
 8. právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a
 9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Podnikateli, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu:info@skandi.cz

Jak můžete používání Cookie omezit?

Pokud chcete používání cookie omezit nebo zablokovat využijte k tomu rozšířené nastavení vašeho internetového prohlížeče. Podrobné informace o možnostech a způsobu nastavení nejběžnějších prohlížečů naleznete na níže uvedených odkazech:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Edge
 • Safari

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webových analytics poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics využívá soubory "cookies", což jsou textové soubory uložené do Vašeho počítače, které pomáhají majiteli webové stránky analyzovat, jak návštěvníci tuto stránku využívají. Informace získané díky souboru cookie o Vašem chování na webové stránce (včetně Vaší anonymizované IP adresy) budou odeslány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Google využije tyto informace pro účely vyhodnocení Vašeho chování na webové stránce, sestavení zpráv o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Google může tyto informace předat také třetím stranám tam, kde to zákon vyžaduje, či kde takové třetí strany pro Google tyto informace zpracovávají. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s žádnými dalšími údaji, které vlastní. Použití souborů cookies můžete odmítnout zvolením odpovídajícího nastavení ve Vašem prohlížeči, berte ale na vědomí, že v takovém případě nebudete moci využívat plné funkcionality této webové stránky. Použitím této webové stránky vyjadřujete společnosti Google souhlas se zpracováním dat o Vás způsobem a pro účely výše uvedené.

Máte možnost zabránit společnosti Google, aby detekovala soubor cookie, který byl vytvořen z důvodu a ve vztahu k Vašemu chování na této webové stránce (včetně Vaší IP adresy) a také, aby zpracovala tyto údaje, stažením a nainstalováním tohoto prohlížečového pluginu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=e

Kateřina Weissová

Balkán 45235491

Lázně Kynžvart

Cheb

Česká republika

 Platné a účinné  k 1.06.2023

Žádná položka